اساتید نیزار

سنتور: رامین صفایی، جمشید صفرزاده دف: ماهور زمانه پور، آراس یاری
تار: علی مبشری سه تار: علی مبشری
نی: شاهو عندلیبی پیانو: علیرضا خسروی٬ امین خوش سبک
عود: علی مبشری گیتار: علی محمد میرزایی٬ امین عسگری
تمبک: ماهور زمانه پور، آراس یاری ویولن: نازنین ابراهیمی
آواز: حسین پیرحیاتی موسیقی ارف (کودکان):  
تنبور: سوگل شاه حسینی