اساتید نیزار

سنتور: رامین صفایی، جمشید صفرزاده دف: شاهو عندلیبی، کامران یعقوبی
ماهور زمانه پور، آراس یاری
تار: علی مبشری سه تار: علی مبشری
نی: شاهو عندلیبی پیانو: علیرضا خسروی
عود: علی مبشری گیتار: علی محمد میرزایی
تمبک: کامران یعقوبی، ماهور زمانه پور
آراس یاری، تینا آطاهریان
ویولن: علی دل انگیز
آواز: حسین پیرحیاتی موسیقی ارف (کودکان): مرضیه سلیمانی