علی محمد میرزایی

گیتار
شروع موسیقی از سال ١٣٧٢ نزد استاد آرداشس تارپینیان
آموزش گیتار کلاسیک به صورت حرفه ای نزد استاد بهرام مظفریان  ١٣٧٦
آموزش گیتار کلاسیک حرفه ای از سال ١٣٨٠ و تاکنون نزد استاد علیرضا تفقدی
از سال ١٣٧٧ آموزش گیتار راک را در کنار کلاسیک در محضر استاد رضا صفایی نژاد می گ رانند.
آموزش سبک جز نزد استاد عراقی
گذراندن دوره تئوری موسیقی و سلفژ نزد اساتید: فرهاد زالی - دکتر اسفندیار قره یاغی - عرفان روح الفدا - و در این مدت از محضر اساتیدی چون: فرزاد فخرالدینی، پدرام مرندیز و ... استفاده کرده اند.
اجراهای متعدد در دانشگاه های مختلف و...

بازگشت>>