برنامه کلاس ها

روزها اساتید
شنبه علی میرزایی (گیتار پاپ/کلاسیک)، علی دل انگیز (ویلون کلاسیک/ایرانی)، تینا آطاهریان (تمبک)
یکشنبه علیرضا خسروی(پیانو)، جمشید صفرزاده (سنتور)، علی مبشری (تار/سه تار/عود/سلفژ)
آراس یاری (تمبک/دف/تمپو/کاخن)
دوشنبه علیرضا خسروی(پیانو)، علی میرزایی (گیتار پاپ/کلاسیک)، کامران یعقوبی (تمبک/دف)
رامین صفایی (سنتور)، علی دل انگیز (ویلون کلاسیک/ایرانی)
سه شنبه شاهو عندلیبی (نی)، علی میرزایی (گیتار پاپ/کلاسیک)، حسین پیرحیاتی (آواز)
ماهور زمانه پور (تمبک/دف)، مرضیه سلیمانی (موسیقی کودک/ارف)
چهارشنبه علیرضا خسروی(پیانو)، علی میرزایی (گیتار پاپ/کلاسیک)، علی دل انگیز (ویلون کلاسیک/ایرانی)